ÇALIŞMA SAATİ:

09:00 - 18:00

BİZİ ARAYIN:

0282 651 55 66

TEKNOLOJİ

Yüksek teknolojiye sahip üretim tesisleri


BKM Group endüstriyel su kullanımının her alanında çözümler üreten deneyimli bir kuruluştur. Su; gün geçtikçe endüstrinin en önemli ve değerli girdisi olmaktadır. Artık doğanın insanoğlunun ölçüsüz su israfına tahammülü yoktur. Bilinçsiz su tüketimi yeraltı su kaynaklarının tükenmesine, korkunç bir çölleşmeye yol açmaktadır. Suyun kullanıldığı her işlemde farkındalık ve bilgi gerekmektedir. Azalan doğal su kaynakları özellikle geri dönüşümün ve tekrar kullanılabilirliğin önemini artırmaktadır. Su yönetimi; evsel ve endüstriyel su hazırlama, işletmelerde su ile ilgili operasyonlarda kullanımdan kaynaklanan problemleri çözme, atık suyun tekrar kullanılabilirliğini ve geri dönüşünü sağlama ve doğaya salınan kullanılmış suyun temizlenmesini yönetme becerisidir. Su, evsel ve endüstriyel olarak doğal hali ile kullanılmamakta, kullanım amacına uygun olarak arıtılmaktadır. Evsel su hazırlamada geleneksel ön arıtma ve bakteri giderimi için klorlama ne yazık ki halen yaygın olarak kullanılan bir metottur. Klor bakteri giderirken, sudaki organiklerle reaksiyona girerek kanserojen trihalometan ve N-nitrosodimetilamin oluşumuna yol açmaktadır. Eralp Kimya, bu konuda daha sağlıklı öneriler sunmaktadır. Endüstri de ön hazırlama gerektirdiği kadar filtrasyonda ister. Eralp Kimya, kendi imalatı olan kum filtreleri, aktif karbon filtreleri, reçine tankları, ultrafiltrasyon, ters ozmos ve elektodeiyonizasyon sistemlerini kurar ve verimli bir şekilde kullanımı için servis verir. Su, enerji ile ayrılmaz bir bütünlük sağlar. Buhar, sanayileşme devrimini başlatan enerji kaynağı olmuştur. Ancak endüstride buhar kullanımı, bilinç ve süreli bir bakım gerektirir. Aksi halde enerji kaybı, çürük buhar ve dahası korkunç patlamalardır. BKM Group hazırladığı kimyasallarla buhar kazanı ve donanımlarının daha ekonomik, daha uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar. Son yıllarda geliştirilen membran teknolojileri atık suyun arıtılarak tekrar kullanımına olanak sağlamaktadır. Mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, ters ozmos ve özellikle konvensiyonel biyoreaktörlerin fiziksel katı – sıvı ayrımı yapan mikro ve ultra filtrasyon sistemleri ile kombine edildiği MBR sistemleri atık suyun dezenfekte edilmiş halde tekrar kullanımını sağlar. Eralp Kimya MBR sistemleri ile daha çevreci bir yaklaşımda bulunmaktadır. Atık su yönetimi her geçen gün daha zorunlu ve önemli olmaktadır. Artık doğal sistemlere salınan atık suyun belirli parametreleri taşıması gerekmektedir. Zengin kimyasal ürün portföyü olan, boyalı atık sularda oldukça başarılı renk giderici, inorganik ve organik koagulant; anyonik ve katyonik polielektrolit ve koku gidericiler sunmaktadır.


Atık; patlayıcı, oksitleyici, alev alabilir, tahriş edici, zararlı, zehirli ve kanserojen gibi özelliklerin bazılarını taşıdığında tehlikeli olarak sınıflandırılır. İlgili özellik testler sonucu bulunur. Tehlikeli madde; diğer maddelere zararlı bir etki yapmayacak, nihai olarak lokal atık kanallarına ve toplama alanlarına varmayacak bir şekilde tasfiye edilmeli ve atılmalıdır. Tehlikeli atığa yapılan yanlış bir tasfiye, kirlenmiş toprak ve kirlenmiş yeraltı suyu gibi ciddi ve uzun süreli çevresel problemlere neden olabilir. Atık yönetimi; ilk önlemlerden başlayıp, deşarja kadar süren entegre bir prosestir. Atık minimizasyonu için önlem alma, atık yönetimi hiyerarşisinin ilk önerisidir. Etkili bir şekilde atık oluşmasını önlemek için altta yatan sebepler ve kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Kimyasal prosesler, reaksiyon girdileri ve pazar ihtiyaçları derin bir şekilde analiz edilmeli ve atık üretilmemelidir. Farkındalık, atık üretimini önlemenin en önemli basamağıdır. Atık oluşumu önlenemiyorsa atığın yeniden kullanımı ve geri dönüşüm ön plana alınmalıdır. Bir atık farklı bir süreç için hammadde olabilir, veya bazı kimyasal işlemler atığa değer katabilir. Atık yönetiminin karşılaştığı en büyük inovasyon, atığın güce, enerjiye dönüşümü imkanıdır. Toplama sahasında bekleyen çeşitli tiplerdeki atıklar basit bir şekilde enerjiye dönüştürülebilir. Çevre koruması için, etkili ve gerçek bir toplama atık yönetiminin olmazsa olmazıdır. Birçok küçük ölçekli işletmede yaşanan atığın yakılması veya deşarjı kesinlikle önlenmelidir. Atık toplama tanklarına doluluk ve çeşitliliğini belirten sensorlar takılması, geri dönüşüm işletmelerini bilgilendirmesi açısından inovatif bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir bilgilendirme, toplama ve geri dönüşümü hızlandıracaktır. Inovatif kimyasal atık işleme teknolojileri termal, fiziksel-kimyasal ve biyolojik olarak üç tipte özetlenirler. Termal dönüşüm; atığın özel ürünlere dönüştürülüp, kullanıldığı yeni bir teknolojidir. Bu prosess, ısı ve basınç kullanarak kullanışsız maddeleri faydalı ürünlere dönüştüren doğal jeotermal proseslerden ilham alır, atığın kimyasallara, gübreye veya yakıta dönüşümünü sağlar. Yüksek ısıdaki termal işlem genellikle atığı küle çevirip, enerji eldesini kolaylaştıran termal yakma (oksidasyon) dur. Bazı ileri dönüşüm teknolojileri yaygın olarak gazifikasyon (limitli oksijen) ve pirolisis (oksijensiz) prosesleri kullanarak atığı yakıt ve amonyak veya metanol gibi kimyasal ara ürünlere dönüştürürler. Bioreklamasyon ve bioremediasyon mikroorganizmaların kirliliği biyolojik olarak parçaladık- ları prosesler için kullanılan terimlerdir. Bioreklamasyonda mikroorganizmalar kontamine materyali katalizleyerek karbondioksit ve suya dönüşümünü sağlarlar. Mevcut mikroorga- nizmaların aktivitesi, konsantrasyonu, sıcaklık, pH, havalandırma, nem ve kontaminant tipi ile dönüşüm miktarı ve derecesi optimize edilerek artırılır. Biyoremediasyon bölgeye kalıcı olarak uygulanır, daha düşük maliyet ile daha hızlı sonuç alınır. Biyoremediasyon işlemi toprağın arındırılmasında kullanılır. Polinüklear aromatik hidrokarbon ve aromatik klorürler ile kontamine olmuş toprak anaerobik mikroorganizmalar tarafından temizlene- bilir. Aromatik halkadan klorürü kolaylıkla uzaklaştırırlar. Biyo temizleme konusunda geçen yirmi yıl içerisinde oldukça fazla çalışma yapılmıştır ve önümüzdeki günler için umut verici gelişmeler olmaktadır.

Top